bulletin 64

Previous

19 februari 2016


Inhoud van dit bulletin:

  • Update over de Class Action TD Bank
  • Claim bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
  • Procedure van MQIC tegen de Ieren
  • Update van de “bankruptcy” & 6e statusreport
  • Voortgang van de strafzaak in Nederland
  • 3e bijdrage SPQI
  • Bulletins per post ontvangen
  • Eelco Homan blijft voorzitter
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Update over de Class Action TD Bank
SPQI heeft geen indicatie wanneer de administrator overgaat tot uitbetaling. Wij hebben begrepen, dat de advocaten hun aandeel inmiddels al binnen hebben.

SPQI gaat er vanuit, dat de participanten aan het einde van het 1e kwartaal zullen worden uitbetaald.


Claim bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
Diverse participanten hebben van het fonds een bevestiging ontvangen, dat hun claim is binnengekomen. Het fonds meldde dan tevens, dat de claim was doorgestuurd naar Mevr. Peck. Vervolgens ontving men van de advocaat van Mevr. Peck een brief met argumenten dat de claim geen juridische grond heeft. 

MQIC maakt gebruik van de verplichte advocaat (pro deo) en heeft nog geen reactie op haar claim ontvangen van het fonds. Indien er een negatieve reactie komt, zal MQIC afwegen wat het hieraan doet. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat als de claim van MQIC wordt gehonoreerd, dat dan de overige claims zouden worden afgewezen.

Het betekent in ieder geval, dat het nog wel even gaat duren voordat er duidelijkheid is.  


Procedure van MQIC tegen de Ieren
De rechtbank in Antwerpen heeft uitgesproken een rechtbank in België niet bevoegd te achten in deze zaak. MQIC gaat onder andere op dit punt hiertegen in beroep. Naar verwachting wordt daarmee deze zaak een kwestie van jaren.


Update van de “bankruptcy” & 6e statusreport
We hebben informatie ontvangen over de voortgang van het faillissement. Het overzicht van de liquiditeit is als volgt:


Peildatum 29-01-2016       31-10-2014


Inkomsten $ 21.233.656      19.379.308

Uitgaven   $ 12.454.464         8.927.175

Saldo        $ 8.779.192         10.452.134


Er is dus in de rapportageperiode $ 1,7 mio meer uitgegeven dan er is binnen gekomen. De geschatte waarde van de activa & claims is in de periode toegenomen met $ 19,3 mio tot $ 36,9 mio. In de rapportage staat een inschatting, dat hiervan nog $ 15,6 mio zou kunnen worden ontvangen. Ongetwijfeld zullen er nog substantiële kosten zijn voornamelijk van advocaten. Op de website van de curator http://www.clsftrustee.com/ zal binnenkort het 6e voortgangsrapport worden geplaatst. 

Van de in bulletin 62 gemelde claim van $ 39 mio op Parcside en Phil Liam kan geen substantieel bedrag worden verwacht. In 2einstantie heeft de rechtbank in het voordeel van de tegenpartij beslist. De opbrengst  wordt nu begroot op $ 1 mio.

Uit het 6e statusrapport blijkt dat er voor $ 35,6 mio aan claims door de rechtbank in Florida reeds zijn toegekend, waarvan $ 28 mio op Laan en Moens en hun entiteiten. Voor diverse claims zijn of worden advocaten ingeschakeld om de toegekende claims te innen. Maar bijvoorbeeld één claim van $ 4,5 mio is op een faillissement en ook bij anderen is het de vraag wat er nog te halen valt. De claims op Laan en Moens zijn wellicht mede afhankelijk van de uitkomst van de strafzaak en dat kan nog lang duren rekening houdend met beroepsprocedures. 


Voortgang van de strafzaak in Nederland
In de QI-zaak is op 1 december een nieuwe zaaksofficier benoemd. De heer Pouw heeft een andere functie aanvaard. De nieuwe behandelend zaaksofficier is Mevr. Mr. C.F. Van Drumpt. Overigens is de heer Mr. H. Pluimers reeds geruime tijd als 2e officier van justitie aan de zaak werkzaam. De behandeling van de zaak bevindt zich nog steeds in de fase “onderzoek door de rechter-commissaris”. De onderzoekwensen van de verdediging zijn door de rechter-commissaris in behandeling genomen. Ook aanvullende wensen naar aanleiding van nieuwe kennis of getuigenverklaringen zijn inmiddels toegevoegd. Aanvankelijk had de rechter-commissaris het verhoor van zo’n 80 getuigen goedgekeurd. Daaraan is inmiddels zeker een 15-tal getuigen toegevoegd. Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog meer verzoeken zullen volgen, al naar gelang de inhoud van de verhoren. De voorbereiding en het afnemen van verhoren is extra tijdrovend gebleken vanwege de omvang en de complexiteit van het onderzoek. Dat de te verhoren getuigen verspreid over de wereld wonen maakt het ook niet eenvoudiger om een en ander vlot te laten verlopen. De planning voor het verhoor van de tot nu toe toegewezen getuigen loopt tot en met de eerste helft van 2016. Het streven is er op gericht de zaak voor de rechtbank inhoudelijk te behandelen aan het einde van 2016, maar dat zal alleen mogelijk blijken al er geen nadere onderzoekwensen meer worden ingediend (en goedgekeurd).


3e bijdrage SPQI
De kaspositie van SPQI is niet toereikend om onze activiteiten te continueren. Daarnaast  zullen we de kosten moeten dragen van advocaten en tijdens het strafproces en de procedure die daarna gaan volgen om de schade te verhalen. SPQI heeft daarom een 3ebijdrage nodig. De bijdrage zal dezelfde zijn als de 1e en de 2e bijdrage. U zult hiervoor binnenkort een factuur ontvangen. 


Bulletins per post ontvangen
Er zijn circa 60 voornamelijk Belgische deelnemers van SPQI die de bulletins per post ontvangen, omdat van hun geen emailadres bekend is. Dit brengt extra kosten en tijd met zich mee voor handling, productie en porti. Vanaf het volgende bulletin zal SPQI jaarlijks € 25 in rekening brengen aan deelnemers, waarvan geen emailadres bekend is. U kunt dit dus voorkomen door ons een emailadres te verstrekken.


Eelco Homan blijft voorzitter
Eelco Homan heeft aangegeven aan de medebestuursleden dat hij na bijna 5 jaar wil stoppen als onbezoldigd voorzitter van SPQI. Het voorzitterschap vraagt regelmatig veel tijd; tijd die Eelco aan meer productieve zaken wil (moet) besteden. 

De medebestuursleden hebben een dringend beroep gedaan op hem om toch door te gaan. Het bestuur is van mening dat Eelco zich ruimschoots heeft bewezen als voorzitter en voorvechter van onze belangen. De kennis over de zaak en het relatienetwerk dat hij heeft opgebouwd zijn van onschatbare waarde voor alle participanten.  Het bestuur is daarom unaniem van mening dat het niet meer dan redelijk is, dat wij Eelco deels tegemoet komen in de derving van inkomsten die ontstaat, doordat hij faciliteiten aanbiedt en tijd steekt in SPQI. Hiertoe heeft het bestuur namens de stichting een overeenkomst gesloten met Eelco’s vennootschap. De bestuurssamenstelling blijft dus ongewijzigd.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.


Copyright SPQI.nl © PVC2017