bulletin 66

15 mei 2016


Inhoud van dit bulletin:

       . Update over de Class Action TD Bank

       . Betaling 3e bijdrage  aan SPQI

       . Commissie juridische zaken

       . Correspondentie met SPQI

       . Uitgangspunten bestuur


Update over de Class Action TD Bank
Als het goed is, heeft iedere participant inmiddels per post een schrijven ontvangen betreffende het bedrag dat men voor u heeft berekend als vergoeding. Voor alle duidelijkheid: het bedrag is gebaseerd op alle stortingen die u heeft gedaan op de rekeningen van de TD-Bank. 

SPQI heeft geconstateerd, dat bedragen die participanten in het verleden hebben terug ontvangen geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing zijn gebleven, omdat deze via andere rekeningen zijn gelopen (bijvoorbeeld BGI1). Ook is er geen splitsing gemaakt per entiteit waarmee men heeft geïnvesteerd. Over deze zaken is overleg geweest met MQIC. SPQI en MQIC hebben vervolgens een gezamenlijk schrijven gericht aan de Administrator en de betrokken advocaten. Of dat zal leiden tot aanpassingen is ons onbekend. Ook het betalen per cheque is onhandig en kostbaar. Het kan zijn dat men toch bereid is om het bedrag naar een bankrekening over te maken. In verband hiermede verzoeken wij de SPQI-deelnemers die geen deelnemer zijn van de maatschap om zo spoedig mogelijk hun bankinformatie aan ons door te geven via een speciaal formulier (zie bijlage). SPQI kan dan als dat toch mogelijk blijkt, de informatie gestructureerd aan de Administrator verstrekken.Betaling 3e bijdrage aan SPQI
Van diverse participanten is nog geen betaling ontvangen van de 3e bijdrage. Gezien de financiële problemen die de QI-zaak voor velen van u heeft veroorzaakt, heeft het bestuur besloten aan die participanten uitstel van betaling te verlenen totdat men de uitbetaling van de TD-Bank-claim heeft ontvangen. 


Commissie juridische zaken
SPQI heeft een commissie ingesteld om lopende rechtszaken die MQIC heeft aangespannen te beoordelen. Hiervoor zijn 2 redenen:

     . 1/3 van de SPQI-deelnemers is geen lid van MQIC. Indien een claim kansrijk is, wil SPQI er voor zorgdragen, dat deze SPQI-deelnemers
        op vrijwillige basis kunnen meedoen met deze procedures.

        

     . 2/3 van de SPQI-deelnemers zijn lid van MQIC. SPQI wil voor deze participanten beoordelen of MQIC niet veel geld uitgeeft aan kansloze      
       procedures.


De commissie bestaat uit de volgende deelnemers:

                . Pieter Schaffels
                . Peter van Cuylenborg
                . Eelco Homan

Daarnaast is een gepensioneerd advocaat en tevens deelnemer van SPQI bereid gevonden de commissie te adviseren.

Van MQIC hebben wij de volledige medewerking. Dat houdt in, dat SPQI de beschikking heeft gekregen over de informatie en stukken van de procedures en contact heeft met de advocaten van MQIC.

Over de procedure tegen de Ieren heeft SPQI reeds eerder een second opinion gevraagd. De conclusie daarvan was, dat als MQIC de procedure in België kon voeren, de procedure kansrijk zou zijn. MQIC heeft dat in 1e instantie echter verloren. Inmiddels is MQIC in beroep gegaan tegen dat vonnis. De behandeling daarvan kan wel 2 jaar gaan duren. Overigens is het volgens MQIC te laat om in dit stadium nog met de procedure tegen de Ieren mee te doen.

De procedure tegen de AFM wordt momenteel door de commissie bekeken. Hierover zullen wij in een volgend bulletin berichten.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.


Bijlage: alleen voor SPQI participanten welke NIET deelnemen in MQIC kunt u hier downloaden  

Copyright SPQI.nl © PVC2017