bulletin 68

28 juni 2016


Inhoud van dit bulletin:

  • Conclusie commissie juridische zaken betreffende de AFM
  • Doorlooptijd
  • Verdeling bij succes van de opbrengst van de schadeclaim
  • Deelname aan de procedure tegen de AFM (indien u geen lid bent van MQIC)
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Conclusie betreffende de procedure tegen de AFM
De commissie en haar adviseur hebben recent deze zaak inhoudelijk beoordeeld op basis van de beschikbare informatie en stukken. Uit het bezoek van de commissie en adviseur aan de advocaten van MQIC in deze zaak heeft onze adviseur de volgende conclusie getrokken:


Het Bestuur van SPQI heeft mij als gewezen advocaat, die zich veelvuldig met het aansprakelijkheidsrecht heeft bezig gehouden, verzocht om de voorstellen en het eerste concept te beoordelen, zoals aangeleverd door advocatenkantoor Zippro & Meijer Advocaten, waarin MQIC de AFM aansprakelijk stelt voor de door participanten geleden schade en schadevergoeding vordert. De stukken en mogelijkheden werden onlangs uitvoerig besproken en allerlei vragen door MQIC en Mr. Zippro beantwoord.

Daaruit is mij gebleken dat er inderdaad door de AFM vanaf medio 2007 op allerlei punten onvolledig, onjuist en veel te traag zou zijn gehandeld en bovendien er sprake zou zijn van ernstige omissies zijdens de AFM. Ik acht de kans dan ook reëel dat de Rechter de AFM aansprakelijk zal oordelen voor de schade die participanten hebben geleden. 

Ik heb dan ook het Bestuur van SPQI aangeraden om als SPQI in de komende procedure tegen de AFM, naast MQIC op te treden als eiseres, namens de participanten die wél deelnemer zijn in SPQI, maar geen lid van MQIC. Het zou werkelijk heel jammer zijn een dergelijke kans op schadevergoeding te laten lopen.

De kosten zijn, door met velen deel te nemen, relatief zeer laag en de opbrengst zou hoog kunnen zijn. Haast is geboden, want verjaring dreigt en de conceptdagvaarding is vrijwel gereed.


De commissie en het bestuur van SPQI hebben deze conclusie overgenomen. SPQI zal zich zo spoedig mogelijk melden als 2e eiser. Dat schrijven zal gedaan worden namens de SPQI-deelnemers die aan de procedure willen meedoen. Voor participanten is dit wellicht de enige kans om de gehele restschade te kunnen verhalen. De inschatting van SPQI is, dat er tenminste 40 % kans is op succes. Daarnaast is er natuurlijk de kans, dat maar een deel van de totale restschade wordt gecompenseerd. Dat zou kunnen, indien de Rechter oordeelt, dat bepaalde polissen om wat voor reden dan ook buiten de aansprakelijkheid vallen.


Doorlooptijd
De procedure kan jarenlang duren. Dat is mede afhankelijk van een hoger beroep en een eventuele cassatie. In eerste aanleg zal de procedure 1,5 tot 2 jaar duren na dagvaarding. Gaat daarna één van de partijen in hoger beroep, dan komt er 1,5 tot 2,5 jaar bij. Voor een cassatie bij de Hoge Raad komt daar weer een jaar bij. De totale doorlooptijd varieert dus van 1,5 tot 6,5 jaar. SPQI gaat uit van tenminste 4 jaar rekening houdend met een hoger beroep. 


Verdeling bij succes van de opbrengst van de schadeclaim
Participanten die deelnemer zijn in MQIC lopen minder risico, omdat MQIC heeft aangegeven de opbrengst te zullen verdelen onder haar leden ongeacht de datum van hun deelname en ongeacht de nationaliteit van de participant of de fondssoort of het land waar de deelname is gekocht. SPQI zal een pool vormen van de claims van haar deelnemers en het zelfde solidariteit principe toepassen. 


Indien de procedure tegen de AFM wordt gewonnen, zal de Rechter de totale restschade bepalen op basis van de totale netto investeringen van de aanmerking te nemen polissen, vermindert met alle (te) ontvangen uitkeringen:

  • van de TD-Bank
  • uit het faillissement van CLSF III/IV
  • uit verhaalde schade na de verwachte veroordeling van Laan, Moens & Blom
  • uit verhaalde schade uit overige bronnen

Het schadebedrag, dat aldus bepaald zal worden, is het totaalbedrag dat door de deelnemers zal worden verdeeld op basis van hun relatieve belang bij deelname aan de procedure. Naar verwachting is de restschade 80 a 85 % van de netto investering. 

SPQI heeft het recht op de schade-uitkering een vergoeding in te houden van maximaal 1 % voor de gemaakte kosten en haar continuïteit. De vergoeding komt ten gunste van de algemene middelen van SPQI mede als geste aan de MQIC-leden van SPQI.


Deelname aan de procedure tegen de AFM (indien u geen lid bent van MQIC)
MQIC heeft reeds circa € 200.000 betaald aan het behandelende advocatenkantoor Zippro & Meijer, te Amsterdam. SPQI zal de deelnemers, die zich aanmelden, opgeven aan dit kantoor als 2e eisers. De deelnemers in deze SPQI-pool zullen een evenredig deel van de kosten dienen te betalen. De kosten zullen worden omgeslagen over het netto investeringsbedrag van alle deelnemende participanten. Voor onderstaande berekeningen gaan wij er van uit dat de totale kosten zullen kunnen oplopen tot € 500.000. MQIC zal de door Jan de Schepper reeds gemaakte en nog te maken kosten niet doorberekenen. SPQI stelt dit gebaar ten zeerste op prijs.


Het aantal deelnemers van SPQI dat geen lid is van MQIC heeft  328 fracties van polissen met een gezamenlijke verzekerde waarde van $ 86 mio. Het netto geïnvesteerde bedrag zal een stuk lager liggen. SPQI schat dat op $ 61 mio. 

Afhankelijk van het percentage van deze participanten dat meedoet, kunnen de kosten per participatie als volgt worden geschat:


PercentagePer netto investeringsbedrag van 

Deelnemers                  € 50.000 ($ 67.500)$                100.000 (€ 74.074)

kostenkosten
10 %                                  € 238                                             € 352
50 %                                  € 203                                             € 301
70 %                                  € 189                                             € 280


In principe zal de netto claim in het faillissement van CLSF III/IV als basis worden gebruikt voor de berekening van uw aandeel in de kosten.  

Een deelnameformulier wordt toegezonden aan de SPQI-deelnemers die geen lid zijn van MQIC. Gezien de deadline is spoed geboden. Wij dienen de informatie bij voorkeur 29 juli te hebben ontvangen. De absolute deadline voor ontvangst door SPQI is 9 augustus. Voor serieus geïnteresseerde participanten in deelname is de dagvaarding van 150 bladzijden beschikbaar op basis van uiterste vertrouwelijkheid. De gedetailleerde voorwaarden voor deelname zijn opgenomen op de achterzijde van het deelnameformulier. In een later stadium alsnog meedoen met de procedure via SPQI is uitgesloten. Na een eerste vonnis kunnen deelnemers besluiten uit te treden als het vonnis negatief is. 


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 
E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017