bulletin 72

Previous

16 januari 2017

Inhoud van dit bulletin:

  • 7e update van Mevr. Menotte in het faillissement
  • Procedure tegen de AFM & de Staat der Nederlanden
  • Voortgang strafzaak tegen Laan, Moens & Blom
  • Gevolgen niet betalen 3e bijdrage aan SPQI
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur

7e update van Mevr. Menotte in het faillissement

Op de website www.clsftrustee.com kunt u het gedetailleerde verslag vinden. In hoofdlijnen komt het er op neer, dat er (volgens de rapportage) circa $ 7,5 mio is ontvangen op reeds afgeronde procedures.

SPQI heeft aanvullende informatie gevraagd aan Mevr. Menotte. Hieruit hebben wij de volgende overzichten samengesteld:

Overzicht van de activa (form 1) in $

Geschatte waarde Gerealiseerde waarde Waarde nog te realiseren

29-01-2016

36.870.112

21.265.198 15.604.984

27-12-2016

37.185.647

24.549.640 14.319.869

De gerealiseerde waarde is dus toegenomen met $ 3.284.442 en de geschatte waarde met $ 315.535. De claim op Moens staat in het overzicht voor een geschatte opbrengst van $ 10 mio. Er zijn inmiddels tegen Laan & Moens vonnissen voor respectievelijk $ 20,6 en $ 73,6 mio. Mevr. Menotte heeft haar advocaten in Nederland belast met het onderzoek naar mogelijkheden om nog gelden terug te halen. Onze informatie over de destijds door het Openbaar Ministerie in beslag genomen gelden en goederen is, dat deze waarden niet substantieel zijn. Helaas hebben we de indruk dat

diverse claims voortvloeiend uit vonnissen moeilijk inbaar zijn.

Overzicht liquiditeit (Form 2) in $ dd.

Ontvangsten cumulatief Uitgaven cumulatief Saldo ontvangen in 2016

29-01-2016

21.233.656

12.454.464 8.779.192

27-12-2016

24.518.099

15.378.184 9.139.915

Saldo 2016

2.715.557

2.923.720 -208.163

De aansluiting met de bankrekening ontbreekt hier. We hebben begrepen, dat er in de rapportage veranderingen zijn aangebracht. De liquiditeit is juist toegenomen met
$ 360.723 in plaats van de afname met $ 208.163. De ontwikkeling van de bankrekening van het faillissement geeft het volgende beeld:

Saldo 6e voortgangsrapport dd. 29-1-2016 in $ 8.779.191,76

Ontvangen in 2016 Uitgaven in 2016

Saldo 7e voortgangsrapport

3.284.442,25 -2.923.718,87

9.139.915,14

De ontvangsten op bankrekening in 2016 bedragen $ 3,28 mio.

In de 7e voortgangsrapportage staat een toename van de ontvangsten van $ 7,5 mio. Van deze posten blijkt maar $ 1.335.000 in de rapportage periode te zijn ontvangen en dus nog $ 1.949.442 van kennelijk eerder gerapporteerde posten. De gerapporteerde ontvangsten van $ 7,5 mio zijn dus grotendeels al in de vorige rapportage periode binnengekomen. Het voortgangsrapport sluit dus niet aan bij de informatie over de bankrekeningen, omdat het cumulatief ontvangen bedragen geeft.

Conclusie
Van de gerealiseerde waarde van $ 24,5 mio is dus alleen het banksaldo van $ 9,1 mio nog over. Wanneer die verhouding zo blijft, zal er van de nog te realiseren waarde van $ 14,3 mio maar $ 5,3 mio overblijven. Het te verdelen banksaldo zal dan $ 14,4 mio zijn (vergelijkbaar met de uitbetaling van de TD-Bank). Maar hopen, dat de kosten voor de baat uit zijn gegaan, zodat er meer overblijft!

Procedure tegen de AFM & de Staat der Nederlanden

Op 15 februari 2017 zal er een eerste zitting zal plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voortgang strafzaak tegen Laan, Moens & Blom

Op 10 maart 2017 vindt er wederom een regiezitting plaats. In principe zal dan de procesagenda worden vastgesteld. Wij zullen u na de zitting nader informeren.

Gevolgen niet betalen 3e bijdrage aan SPQI

SPQI heeft alle deelnemers die de 3e bijdrage niet hebben betaald afgevoerd als deelnemer. Tegenover de wel betalende-participanten is het niet te rechtvaardigen de situatie nog langer te accepteren. De gevolgen voor de afgevoerde participanten zijn:

  • Zij ontvangen geen informatie meer van SPQI
  • Zij hebben geen toegang meer tot het besloten gedeelte van onze website en
  • Zij zijn uitgesloten van alle juridische acties van SPQI om schade te verhalen.
  • Hun eerder verstrekte procesvolmacht aan SPQI is vervallen. Zij doen niet mee in een schadeverhaal van SPQI op de verdachten.

Uitsluitend indien iemand alsnog zijn achterstallige bijdragen op korte termijn voldoet, zullen we de maatregelen ongedaan maken.

Betaling en correspondentie met SPQI

Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.

Uitgangspunten bestuur

De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017