bulletin 79


1 juni 2018


Inhoud van dit bulletin:

AFM-procedure

  •   Uitgangspunten voor het strafproces QI cs
  •   Correspondentie met SPQI
  •   Uitgangspunten bestuur


AFM-procedure                                                                                                                                                                                             De rechtbank heeft de uitspraak met 6 weken uitgesteld, derhalve tot half juli 2018. De verliezende partij zal daarna waarschijnlijk in hoger beroep gaan. Dan zijn we weer tenminste 1,5 jaar verder. Wanneer een nieuwe dagvaarding van SPQI tegen de AFM en de Staat zal worden uitgebracht wordt nog beoordeeld. Meest waarschijnlijk is, dat dit na het vonnis zal gebeuren.


Uitgangspunten voor het strafproces QI cs                                                                                                                                      Op 18 juni begint eindelijk het strafproces tegen Dennis Moens, Frank Laan en Koen Blom. SPQI zal alle procesdagen door het bestuur en een advocaat vertegenwoordigd zijn, Wij stellen ons hierbij 2 doelen:

1.

2. Ad. 1

Ad. 2

Ertoebijdragendatde3wordenveroordeeld. Bewerkstelligen,datonzeschadeclaimsalsnogontvankelijkwordenverklaard.

Dat is aan de Rechtbank. Wij kunnen door aanwezig te zijn het verloop volgen en eventueel nog bijdragen.

De schadeclaims zullen bij een strafproces uitsluitend worden meegenomen, indien dit niet te complex is. Het zou anders aandacht van de strafzaak afleiden en te veel tijd vragen. Bij de laatste regiezitting zijn door ons ingediende claims van participanten niet-ontvankelijk verklaard.

SPQI zal zich samen met MQIC door één advocaat laten vertegenwoordigen. De beoogde advocaat is gespecialiseerd in strafzaken. Zijn advies om de claims toch ontvankelijk te laten verklaren voor behandeling van de schade tijdens de strafzaak is als volgt:

  1. Vraagperparticipantomeenvoorschotopdeschade.Voorhetverhalenvan de restschade kan later na veroordeling nog een civielrechtelijke procedure worden aangespannen.
  2. Dehoogtevanhettevragenvoorschotkanwordenberekenddoordetotale waarde van de in beslag genomen gelden en goederen te delen door het aantal participanten waarvoor wordt geclaimd. Die totale waarde is naar verwachting laag, doordat er door een aantal landen waar bankrekeningen liepen geen medewerking wordt verleend aan ingediende rechtshulpverzoeken. 
  3. We gaan voorlopig uit van een totale waarde van circa 4 á 5 miljoen euro. Bij een gevraagd voorschot per claim van € 10.000 voor bijvoorbeeld 1.000 participanten zullen de middelen uit het beslag al volledig zijn uitgeput met een voorschot per claim van € 4.000 á € 5.000. Het heeft dus geen zin om een hoog voorschot te vragen.


3. Omtevoorkomen,datclaimsnietonderuitwordengehaald(endatzal geprobeerd worden), zullen claims van met bijzonderheden niet worden meegenomen. Bijvoorbeeld claims van participanten, die al een uitkering van een polis hebben gehad.

4. DevoorschottenzullenviaMQICenSPQIwordenuitbetaald.MQICenSPQI zullen hun aandeel van de opbrengsten pro rata verdelen over al hun deelnemers (dus ook van de niet gemelde claims en ook van participanten die SPQI geen procesvolmacht hebben verstrekt). De hoogte van de individuele claims zal door SPQI voorafgaande aan uitbetaling met haar deelnemers worden afgestemd.

5. SPQI beschouwt als deelnemer alle participanten die de 3e bijdrage hebben betaald.

Indien de rechtbank de op deze wijze geformuleerde claims ontvankelijk verklaart, wordt voorkomen, dat de in beslag genomen activa na het strafproces aan de Staat toevallen. Hierop zou namens de participanten dan direct na het proces beslag moeten worden gelegd (kostbaar!) om vrijval aan de Staat te voorkomen. Tevens wordt voorkomen, dat er een kostbare civiele procedure moet worden gevoerd na het strafproces. Dat heeft uitsluitend zin, als zou blijken, dat er voor een aanmerkelijk hoger bedrag in beslag is genomen.


Betaling en correspondentie met SPQI                                                                                                                                        Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur                                                                                                                                                                      De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017