bulletin 84


14 november 2018


Inhoud van dit bulletin:

  • 8e Update van Mevr. Menotte in het faillissement dd. 8-4-2018
  • Jaarvergadering van MQIC dd, 6 november 2018
  • Vonnis in de strafzaak tegen Laan, Moens & Blom
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


8e Update van Mevr. Menotte in het faillissement dd. 8-4-2018                                                                                                    Dit verslag heeft een geheel andere vorm dan de 1e 7 updates. Het is meer een toelichting op de nog lopende procedures, alsmede de opmerking dat men veel vooruitgang heeft geboekt met het beoordelen van claims. 

Een niet genoemd onderwerp is, dat de curator bezwaren heeft tegen alle claims op BGI-polissen in verband met rentebetalingen. MQIC is hierover in onderhandeling via haar advocaat in de USA. SPQI heeft zelf hierover contact met de advocaat van de curator. Het is goed om op te merken, dat SPQI geen toezending krijgt van bezwaren tegen individuele claims. U dient bij ontvangst van een bezwaar tegen uw claim hierop dus zelf te reageren! Informeer SPQI indien u een bezwaar ontvangt tegen uw BGI-claim (email naar SPQIcorrectie@SPQI.nl).

Tot slot van de rapportage is een tabel opgenomen van ontvangen fondsen. In dit overzicht staan echter diverse ontvangsten die in de 7e rapportage van november 2017 al waren opgenomen. Hopelijk komt er binnenkort een nieuwe integrale rapportage. Dan zal eindelijk een redelijk beeld ontstaan wat we nu terug kunnen verwachten. Wij hebben de indruk, dat men met de afronding van het faillissement niet wacht op afronding van de strafzaak in Nederland. Dit in verband met de in beslag genomen activa.

Op de website www.clsftrustee.com kunt u het gedetailleerde verslag vinden. 


Jaarvergadering van MQIC, dd 6-11-2018
Er wordt een overzicht gegeven van de nog lopende procedures. Dat zijn:

  • De balie van New Jersey. MQIC heeft besloten deze zaak verder te laten rusten.
  • Hoger beroep in de zaak tegen de Ieren (SLFS) betreffende de eerdere vaststelling, dat de Belgische rechtbank niet bevoegd is in deze. 
  • Hoger beroep tegen de AFM & de Staat. MQIC was niet ontvankelijk verklaard. De beslissing om hoger beroep aan te tekenen is onlangs genomen. Vervolgens dient een Memorie van grieven te worden ingediend. Deze motie zal circa eind januari zijn opgesteld. Op basis hiervan kan alsnog besloten worden om wel of niet daadwerkelijk in hoger beroep te gaan.

Het zal nog jaren duren voordat deze procedures zijn afgewikkeld. De inschatting van SPQI is, dat MQIC nog t/m 2020 hiervoor voldoende liquiditeiten heeft.


MQIC verwacht, dat het faillissement in Florida eind 2019 of in de 1e helft van 2020 wordt afgesloten. Zodra dan de bovengenoemde procedures zijn afgewikkeld, zal men MQIC ontbinden. MQIC spreekt expliciet uit, dat men niet wacht op de afronding van de strafzaak in Nederland!


Vonnis in de strafzaak tegen Laan, Moens & Blom
Zowel het Openbaar Ministerie als Laan & Moens zijn in hoger beroep gegaan. Dat geldt niet voor Blom. Er zal een nieuwe Officier van Justitie worden benoemd. Deze zal flink wat tijd nodig hebben ter voorbereiding. De verwachting is, dat de zaak over 2,5 jaar in hoger beroep dient, dus in 2021! Als er dan geen cassatie wordt aangetekend, dienen we een privaatrechtelijke ontnemingsprocedure te voeren. Ofwel, uit de in beslag genomen activa verwachten we niet eerder dan in 2022 een schade-uitkering te kunnen krijgen. Van deze uitkering moet ook niet te veel worden verwacht, tenzij toch mocht blijken dat er gelden staan in landen die tot nu toe nog geen informatie hebben verschaft omtrent rechtshulpverzoeken van het Openbaar Ministerie. 


Betaling en correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en indien van toepassing de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw (email)adres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven. Dit soort wijzigingen dient u tevens zelf aan de curator in Florida door te geven. Dat kan via de website www.clsftrustee.com. Op het tabblad links vindt u een mutatie-formulier.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes

Copyright SPQI.nl © PVC2017