bulletin 88


Stichting Participantenbelangen QI


BULLETIN 88


31 maart 2020

Inhoud van dit bulletin:

  • Update van Mevr. Menotte in het faillissement dd. 16-1-2020
  • Ontnemingsvordering jegens Koen Blom
  • Procedure tegen AFM en de Staat
  • Jaarlijkse contributie SPQI
  • Oproep geleidelijke overname onderhoud deelnemersadministratie
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Update van Mevr. Menotte in het faillissement dd. 16-1-2020
Er blijkt toch op enig moment een update te zijn verschenen over de toestand van het faillissement. Op de website www.clsftrustee.com kunt u het gedetailleerde verslag vinden. In hoofdlijnen komt het erop neer, dat er volgens de rapportage van 

16-1-2020 sinds de vorige rapportage van 26-11-2017 $ 377.280 is ontvangen op reeds afgeronde procedures. Er zijn echter $ 920.273 kosten gemaakt. Het saldo is in 26 maanden afgenomen met $ 542.993 tot $ 8.144.655.

Uit de rapportage hebben wij de volgende overzichten samengesteld:


Overzicht van de activa (form 1) in $26-11-201716-01-2020

Geschatte waarde 37.185.64741.648.739
Gerealiseerde waarde          24.549.79225.988.110
Waarde nog te realiseren (schatting)          14.319.71713.804.984


In de schatting zit een te ontvangen bedrag van Moens van € 10 mio! Dat zou uitsluitend kunnen via de in Nederland in beslag genomen activa na het strafproces. Een uiteindelijke opbrengst komt na het hoger beroep in het strafproces of via het faillissement bij de participanten terecht of via een ontnemingsprocedure. 

De overige $ 3,8 mio bestaat grotendeels uit 2 vorderingen van $ 2 mio en $ 1.6 mio, waarvan de kans op inning onduidelijk is.


Overzicht liquiditeit (Form 2) in $          dd. 26-11-2017          16-01-2020         Saldo 2020
Ontvangsten cumulatief                                   24.518.251           24.895.530              377.280
Uitgaven cumulatief                                         
15.830.603           16.750.875              920.273
Saldo ontvangen in 2016                                   8.687.648             8.144.655             -542.993


Conclusie
Van de gerealiseerde waarde van $ 26 mio is dus alleen het banksaldo van $ 8,1 mio nog over. Exclusief de in Nederland in beslag genomen activa zal er dus wellicht netto $ 2 á 3 mio bij het saldo komen; in totaal dus circa $ 10 á 11 mio. 

MQIC ontvangt hiervan eerst nog een bedrag van $ 2,2 mio aan betaalde premies terug.


Ontnemingsvordering jegens Koen Blom
Zoals eerder aangegeven voert SPQI deze procedure samen met MQIC. MQIC heeft besloten de procedure in België te voeren. In september kunnen we hierover meer nieuws verwachten.


Procedure tegen AFM en de Staat
In december is van de AFM en de Staat een Memorie van Antwoord ontvangen. Hierin staan geen spectaculaire nieuwe argumenten. De volgende zitting is gepland voor het najaar.


Jaarlijkse contributie SPQI

SPQI heeft nu krap voldoende liquide middelen tot eind 2020. Voor onze continuïteit dienen wij tijdig maatregelen moeten nemen. Het bestuur heeft unaniem het besluit genomen om per 1 juli 2020 een jaarlijkse contributie in te voeren. De contributie komt in de plaats van de bijdragen die op basis van de verzekerde som werden bepaald.

Elke deelnemer van SPQI dient jaarlijks € 35 te betalen plus € 5 per participatie. 

De facturen hiervoor zullen voor 1 mei worden verzonden. Deelnemers zonder emailadres,  die onze bulletins per post ontvangen, betalen ook nog een bijdrage in de portokosten. Met deze opbrengsten zijn de jaarlijkse kosten van SPQI gedekt, indien we geen substantiële advocatenkosten meer hebben. 


Bijvoorbeeld:
Een deelnemer met één polis betaalt jaarlijks dus  € 40 en met 3 polissen € 50. 

Men kan zijn deelname aan SPQI beëindigen door voor 1 juni van een kalenderjaar op te zeggen.  

Kosten van de AFM-procedure vallen hier buiten. Hiervoor hebben de paticipanten afzondelijk al een bedrag vooruitbetaald. Mocht dat onvoldoende zijn, dan zullen de desbetreffende participanten hiervoor een aanvulling dienen te betalen.


Oproep geleidelijke overname onderhoud deelnemersadministratie
Hierbij een herhaalde oproep; niemand heeft zich helaas gemeld na het vorige bulletin. Onze deelnemersadministratie wordt sinds de oprichting  in 2011 gedaan door Peter van Cuylenborg. Alle informatie van (ex)deelnemers is vastgelegd in een database. Peter heeft aangegeven, dat hij om persoonlijke redenen, deze werkzaamheden in 2020 geleidelijk aan een ander wil overdragen. Wij zijn Peter zeer erkentelijk voor zijn jaren lange inzet voor SPQI. 

De inhoud van de database zal worden bevroren; de gegevens betreffende participaties wijzigen toch niet meer en de website zal vervallen. Vanaf 1 juli 2020 blijft de administratie daardoor beperkt tot een ledenadministratie en het versturen van bulletins per email en post.

Indien u ons wilt helpen, kunt u zich voor meer informatie over de werkzaamheden melden per email (via info@SPQI.nl). Eelco Homan neemt dan contact met u op.


Betaling en correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden en indien van toepassing de reden van betaling (AFM Claim of bijdrage). Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw (email)adres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven. Dit soort wijzigingen dient u tevens zelf aan de curator in Florida door te geven. Dat kan via de website www.clsftrustee.com. Op het tabblad “links” vindt u een mutatie-formulier.

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017